Konferens Familjebehandling i grön miljö

Förbättra dina relationer till naturen! Krama ett träd då och då.

När jag sökt efter forskning eller annat material kring vad naturen betyder vid förändringsarbete i socialt arbete har resultatet varit i princip obefintligt. Eftersom detta verkade vara ett outforskat område kände jag att jag genast behövde ta tag i detta på något sätt (såklart) 🙂 Jag sökte och beviljades pengar från CSA (Centralförbundet för socialt arbete) och bjöd in till en konferens för att tillsammans med andra familjebehandlare, specialpedagoger, socialpedagoger, socialsekreterare för att fundera över hur naturen skulle kunna användas i arbetet. Ofta vill familjen ha hjälp med att förbättra sin relation och kommunikation och naturen skulle kunna vara en bra plats att öva samarbete och samspel.  Många familjer idag upplever att de  lever under en kronisk stress som påverkar förhållandet inom familjen och  för att ha möjlighet att fokusera på signaler som sänds inom familjen finns ett behov av en lugn miljö. Idag finns bevis för att naturen har en avstressande effekt och frågan är hur denna kan tas till vara i behandlingsarbetet.

Ett annat mål med konferensen var också att försöka hitta indikatorer för vad naturen kan ha för betydelse för de familjer vi träffar. Vad händer med roller, kommunikation och familjens samspel när man är i naturen? Vad händer med våra sinnen när vi möter naturens alla  ljud och speciella rytm? Kan man märka av den avstressande effekten?

Heldagskonferensen den 25 oktober 2018 delades in i två delar;  dels en föreläsningsdel där jag beskrev hur forskningen vid SLU ser på naturens påverkan på människan och dels en guidad tur i en trädgård (Åbacka Växtkraft) där ett kommunalt socialt projekt pågår. Vi på Enheten för familjestöd har haft möjlighet att delvis påverka hur denna  trädgård skulle kunna möta våra behov.

Responsen från deltagarna har varit mycket positiv och de har en önskan  och en vilja att fortsätta sprida detta till fler verksamheter inom de kommunala IFO- verksamheterna. Vår organisation liksom många andra, har en hög arbetsbelastning där det inte finns rutiner för att implementera nya metoder som inte kommer från etablerade evidensbaserade källor. Mycket kommer att ligga på eldsjälar.

Jag har fått förfrågan från Familjecentralen som är ett samarbete mellan BVC och Öppna förskolan och Socialtjänsten, om att komma för att berätta vad naturen har för betydelse för hälsa och livskvalité som inspiration för både personal och föräldrar. Vid diskussionerna under konferensen så framkom funderingar om att dagens föräldrar kanske inte alltid själva känner sig bekväma med att vistas i natur och kanske är detta en grupp som kan behöva ges en möjlighet att bekanta sig med denna tillsammans med andra.

Även kommunens folkhälsosamordnare vill föra kunskapen vidare men funderar på hur och till vem.

Jag är glad och nöjd konferensen och vill tacka alla mina deltagare som visade ett så stort

intresse och engagemang under dagen och som dessutom ställde upp och kramade ett träd under våra avslappningsövningar i skogen på eftermiddagen.

Jag är också glad att området nu är lite mindre outforskat än tidigare…..med vår hjälp!!  :))