Mina projekt

Inspirationsdagar för personal och deltagare i sysselsättningsverksamheten Aktivitetshuset, Huddinge (2021)

Personalen på Aktivitetshuset – en sysselsättningsverksamhet inom socialpsykiatrin- önskade få mer kunskap om bakomliggande forskning till varför trädgård, park och annan naturvistelse hade sån positiv på hälsa och välbefinnande och hur man kunde applicera detta i deras verksamhet. Det lät som ett  spännande uppdrag för en målgrupp jag inte tidigare träffat. Tanken var att jag tillsammans med en kollega från Nordens Ark,  skulle ge deltagarna både teori och lite praktik kring naturens stödjande förmåga vid återhämtning i samband med stress och psykisk ohälsa. Med anledning av corona-restriktionerna tvingades vi skjuta fram de två inspirationsdagarna till hösten 2021. Tyvärr gjorde det att min kollega då inte kunde följa med.

När jag kom till Aktivitetshuset i början av oktober fick träffa en personalgrupp som visade ett stort intresse för att använda den gröna miljön i sitt arbete med människor med långvarig psykisk ohälsa. Redan idag ordnades promenader i närområdet vilket innebar att man kunde vandra i stadsnära skogsmiljöer. Det fanns också en mindre uteplats med en grönyta intill Aktivitetshuset. 

Dag ett träffade jag endast personalgruppen och påföljande dag deltagarna. Förmiddagarna ägnade vi åt teorier och forskningsresultat och på eftermiddagarna tog vi en promenad för att inventera återhämtande miljöer i närområdet.

Det var också viktigt för personalen att arbeta motiverande och att hitta intressanta aktiviteter för att öka deltagandet. Vid samtalen med deltagarna uttryckte samtliga att de tyckte mycket om att vara i naturen och att de hade många fina minnen från sin barndom då de lekt utomhus. Det fanns en grundläggande positiv inställning hos deltagarna och som avslutning sammanställde vi därför möjliga utvecklingsområden för verksamheten-allt ifrån att ordna mer gröna platser för återhämtning inomhus  till hur man kan få in flera aktiviteter (både intressanta och återhämtande)  i samband med promenaden. Naturen har ju förmåga att både lugna ner och att väcka intresse hos människan. Till exempel så bjuder naturen på vackra och tankeväckande tickor på trädstammarna eller hänförande utsikter över vatten…

Gratis konstupplevelser i naturen

Själv hade jag ett par mycket intressanta dagar hos Aktivitetshuset och deras engagerade  personal som på olika sätt vill utveckla  verksamheten med flera gröna inslag.  Jag kommer följa deras arbete på avstånd och önskar dem lycka till. 🙂

Samarbete mellan Uddevalla gymnasieskola och Nordens ark (2020)

I min tjänst som vårdlärare på gymnasieskolan  ingick att ansvara för utvecklingsarbetet mellan Vård- och omsorgsprogrammet och Nordens ark. Nordens ark är en stor park med syfte att bevara utrotningshotade djur och biologisk mångfald och som också har pedagogisk verksamhet riktade mot skolor och andra utbildningsanordnare. De har ingått i ett projekt via Mölndals kommun där de ansvarade för utbildning av personliga assistenter som tillsammans med sina brukare fick erfarenheter och kunskaper om hur man kan arbeta för att göra utemiljö och natur mer tillgängligt. Det finns en naturlig koppling mellan social omsorg/omvårdnad och hälsofrämjande aktiviteter i grön miljö och tillsammans med djur. Jag fick träffa och arbeta ihop med pedagogerna på Nordens ark och insåg snabbt att vi delade samma kunskapsbas vad gäller den gröna miljöns påverkan på människans hälsa.  Detta samarbetsprojekt upplevde jag ligga helt i linje med mina egna idéer kring vikten av att ge vårdpersonal kompetens för att se utemiljö som en behandlingsmetod. Idag finns ett fastställt samarbete mellan gymnasieskolan och Nordens ark och jag tror detta är en ganska unik konstellation. Underbart!

Föreläsning för personal på Familjecentralen, Stenungsund (2020)

Under en planeringsdag fick jag förmånen att komma och berätta hur vår gröna miljö påverkar oss på olika sätt. Familjecentralen består av Öppen förskola, BVC samt en kurator och fokus är föräldrar med mindre barn. Många familjer i området har andra kulturella bakgrunder och föräldrarollerna kan se annorlunda ut. Att vara i naturen kanske inte känns självklart och kan också kännas lite skrämmande. Familjecentralen har redan idag föresatsen att ta in mer utemiljö och har därför en odlingslåda utanför och de ordnar utedagar då de grillar, fikar och leker tillsammans med föräldrar och barn. För barn är utevistelse viktig av många anledningar utvecklingsmässigt. Luft, sol och fysisk träning är bra för alla men särskilt för barn. Personalen var sedan tidigare insatt i vilken betydelse naturvistelse har för barn och därför fokuserades innehållet åt forskningen bakom och hur man designar  en rehabiliteringsträdgård  utifrån dessa teorier. Jag hade stort utbyte i de diskussioner som uppstod och det erfarenhetsutbyte vi kunde ge varandra. Det stärkte mig i min övertygelse att natur och naturguidning är ett viktigt inslag när man arbetar med barn och föräldrar.

Grön familjebehandling-finns det? Metodutveckling för personal inom socialtjänsten (2018)

Jag sökte och beviljades medel ur Centralförbundet för socialt arbete (CSA) för att ordna en konferensdag för personal i Stenungsunds kommun, som arbetade med myndighetsutövning, folkhälsa, familjestödjande insatser och i skolan. Huvudfrågan för konferensen var att tillsammans försöka svara på om och hur det skulle vara möjligt att  förena familjestöd med grön miljö. Ett tillfälle att fundera kring hur metoder inom socialt arbete utvecklas och som behöver vara evidensbaserade som andra i samhället. Sociala problem brukar betecknas vara mer ”vilda än tama” och svåra att kategorisera och behöver individanpassas och utgå från en flexibilitet.

Äta gott måste man på en konferens…

Jag och en kollega beskrev de erfarenheter vi fått som familjebehandlare när vi träffat föräldrar och barn i grön miljö, främst på Jordhammar (en kommunägd fastighet och tidigare handelsträdgård). Vi upplevde att samtalen och roller förändrades och att vi kunde få se föräldrars förmågor på ett naturligare sätt än vid möten på kontoret eller hemmet. Konklusionen efter konferensen är att det är en klar fördel om man har tillgång till andra miljöer än traditionella för att få en möjlighet att få en bild av samspel och förmågor.

Kompetensutveckling för personal i projekt SKAPA KOM, Karlskrona (2017)

Uppdraget här var att ordna en utbildningsdag för personal inom ett projekt kallad SKAPA KOM med målet att stödja arbetslösa personer att komma närmare arbetsmarknaden. Personalen kom från fem olika kommuner i Blekinge och denna dag var tänkt att de skulle få en gemensam kunskapsbas inom grön rehabilitering samtidigt som de lärde känna varandra. Projektet skulle erbjuda deltagarna arbetsträning  i parkmiljö. Utbildningsdagen ägde rum en solig och vacker höstdag i Göteborgs botaniska trädgård. Vi började med frukost och teorilektion på Stressmedicinska institutet, som ligger alldeles intill parken. Därefter gick vi i parken då vi via mobilerna lyssnade på ”Hälsostigen”, en app som Botaniska tagit fram och som guidar dig genom parkens olika miljöer där det inlagda stopp för avslappningsövningar. Den är 1,5 km lång och tar ca 45 min att gå. Lunch på uteserveringen i parken för att under eftermiddagen besöka Gröna Rehab som är en verksamhet för långtidssjukskrivna som arbetar inom regionen. Här fick vi en föreläsning av en i teamet som arbetar med rehabilitering i grön miljö. Rundvandring i trädgården där varje del har en tanke och en funktion för att stärka och främja återhämtning. Dagen avslutades med reflektioner över dagen och jag känner att målen med dagen var mer än uppnådda. En fantastisk dag och jag hade gärna följt med den härliga personalgruppen tillbaka till Blekinge och hjälpt till med projektet  ! 🙂  

Grön familjebehandling, Socialtjänsten Stenungsund (2016-19)

Oasen var en ombonad plats i ett av växthusen på Jordhammar, ägnad för återhämtning

Jag tog med mina erfarenheter från vuxenutbildningen och kursen Trädgård i vården när jag 2016 började arbeta som familjebehandlare. Jag blev tillfrågad att vara med i en projektgrupp för att spåna hur Stenungsunds kommun skulle kunna använda en inköpt handelsträdgård – Jordhammar- på ett bra sätt. Här hade det tidigare funnits ett socialt projekt ”Växtkraft” vilket var ett ställe som jag använt som studiebesök inom Trädgård i vården). Jordhammars fastighet innehöll en mängd växthus, stor trädgård, odlingsbäddar, ett större boningshus den sk Trädgårdsmästarbostaden.

Jag ville använda Jordhammar för att kombinera familjestöd med de gröna rehabiliteringstankarna men som ofta riktar sig för rehabilitering av psykisk ohälsa för vuxna.  När man söker stöd i sitt föräldraskap befinner man sig inte sällan i en stressad livssituation och ibland till och med i en kris. Jag tillsammans med en kollega byggde upp verksamheten utifrån tanken att föräldrar som har bekymmer med samspelet med sitt barn/tonåring kan få känna på hur miljön kan stödja relationen. Vi erbjöd samspelsövningar och samtal och föräldrar och barn 

Gröna utbildningar, eget företag, 2015

Jag bestämde mig för att ta steget och starta eget för att få möjlighet att fortsätta erbjuda utbildningar/kurser/föreläsningar inom det miljöpsykologiska fältet, med  inriktningen på hur natur påverkar vår hälsa och hur vi kan arbeta hälsofrämjande med den gröna miljön som beståndsdel. Huvudsaklig målgrupp är personal som arbetar inom det människovårdande yrkesområdet.

Kursansvarig för Trädgård i vården, Orust kommun (2009-2015)

Under tiden jag läste Natur Hälsa Trädgård på SLU arbetade jag samtidigt som vårdlärare vid vuxenutbildningen i  Orust kommun. Kunskaperna kom väl till pass i många av kurserna på Omvårdnadsprogrammet (dagens Vård- och omsorgsprogram) men när jag  gick igenom Skolverkets kurser hittade jag en kurs som hette Trädgård i vården och gavs under Naturbruksprogrammet. Jag  bestämde mig för att lägga upp den och eftersom jag inte kände till någon som gav kursen så fick jag göra eget  studiematerial till eleverna.

Kursen innehöll både teoretiska mål varvat med spännande studiebesök såsom Grön Rehab i Dalsland, Botaniska trädgården i Göteborg och Sinnenas trädgård. Deltagarna, som oftast arbetade inom äldreomsorgen, var mycket nöjda och uttryckte att denna kurs absolut borde ingå i utbildningen till undersköterska.